Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej

 

Powiat Kazimierza Wielka powstał w wyniku reformy administracyjnej w 1956 roku z podziału dawnego powiatu Pińczowskiego. W tym też roku powołana została do życia Powiatowa Komenda Straży Pożarnych a siedzibę swą znalazła w budynku miejscowej Ochotniczej Straży w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Sienkiewicza 21. 
Granice powiatu wyznaczało miasto Działoszyce na północy powiatu, rzeka „Wisła” na południu a od zachodu graniczyliśmy i graniczymy z powiatem proszowickim. 
Na terenie nowo utworzonej Powiatowej Komendy Straży Pożarnych działało w 1956 roku 24 OSP w tym cztery jednostki typu S-1 w Kazimierzy Wielkiej,  Działoszycach, Skalbmierzu i Koszycach z nietypowymi samochodami.
Pierwszym Komendantem został powołany ob. Marian Kordel bez żadnego przeszkolenia pożarniczego. Kadencja ta trwała krótko bo do roku 1957, następnym Komendantem w kolejności był major poż. Mieczysław Tomczyk z Kielc jako pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego. Kolejnym Komendantem był  por poż Eugeniusz Gajos oraz por poż Stanisław Rąbalski, który pracował przez okres 5-ciu lat do lipca 1965 roku. 
Wraz ze zmiana Komendantów Powiatowych zmieniała się i kadra podoficerska Komendy.
W okresie od lipca 1956 do czerwca 1975 roku istniała w Kazimierzy Wielkiej OSP typu „S” która udzielała pomocy w gaszeniu pożarów dla całego powiatu Kazimierza Wielka. We wspomnianym okresie czasu tj. od 1956 roku do 1975 roku powstało 80 Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Z dniem 1 września 1965 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Kazimierzy Wielkiej powołany zostaje zaraz po ukończeniu Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie ppor poż Jan Gajewicz, który obowiązki swe wykonuje od czasu rozwiązania powiatów w wyniku nowej reformy administracyjnej. 
Zarządzeniem Nr 38/75 Wojewody Kieleckiego z dniem 4 sierpnia 1975 utworzona zostaje Zawodowa Straż Pożarna. 
Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej powołany zostaje kpt. poż. Jan Gajewicz, który zostaje również Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych. 
W chwili powstania Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w 1956 roku mieściła się ona w  piętrowym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od której wynajmowała trzy boksy garażowe oraz na piętrze 4 pomieszczenia biurowe, przeznaczone pod biuro Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Powiatowy Punkt Alarmowo Dyspozycyjny oraz siedzibę Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w skład, którego wchodził również Powiatowy Komendant Straży Pożarnych. 
Taki stan rzeczy istniał do 1965 roku w którym  utwardzono częściowo plac przed budynkiem, tak by mogły wyjechać samochody gaśnicze oraz podjęta zostaje myśl rozbudowy obecnej strażnicy , tym bardziej, że miejscowa OSP posiadała na placu część zgromadzonego materiału budowlanego. 
W połowie roku 1966 rozpoczęto rozbudowę istniejącej remizy Strażackiej. W ramach dotacji PZU i czynów społecznych modernizacja zakończona zostaje w 1969 roku. W nowo wybudowanej części budynku znajdują się duża świetlica, której dotychczas nie było, a wszystkie odprawy z Prezesami i Naczelnikami OSP z terenu powiatu odbywały się w wynajętych salach.  W 1970 roku podjęta zostaje decyzja modernizacji istniejącej strażnicy. Zgodnie z uchwałą Nr 71/794/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dniem 8 października 1971 roku w sprawie planu ochrony p.poż. województwa na lata 1971-1975 przewidziano modernizację strażnicy w Kazimierzy Wielkiej. 
W 1970 roku w czerwcu po raz pierwszy spisana zostaje notatka służbowa przez Komisję w składzie Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych kpt. poż. inż. Wacławem Kasińskim, Kierownikiem służby Operacyjnej mjr. poż Edwardem Czosnowskim oraz Komendantem Powiatowym kpt. poż Janem Gajewiczem w sprawie utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej oraz rozbudowy straznicy. Dokumentacja została opracowana i prace remontowe zostały rozpoczęte w październiku 1972 roku zakończono budowę 1975 roku. Obiekt oddano do użytku w roku następnym. W nowym budynku mieściła się siedziba Komendy Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej oraz zaplecze techniczne z punktem napraw sprzętu pożarniczego dla OSP. W latach 80 tych tj. od 1982 do 1984 poddano modernizacji budynek OSP, tak aby zabezpieczał potrzeby Zawodowej Straży Pożarnej. W roku 1985 w budynku umiejscowiono ZSP która funkcjonowała do czasu powołania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. 
Z dniem 15 marca 1990 roku na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Kazimierzy Wielkiej powołany zostaje kpt. poż. inż. Marian Stoczkiewicz .

Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku powołały do życia z dniem 1 lipca 1992 roku Państwową Straż Pożarną, jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Państwowa straż pożarna w ostatnim dziesięcioleciu z rozwarstwionej organizacyjnie (terenowej i resortowej) służby zajmującej się przede wszystkim gaszeniem pożarów, stała się mobilną służbą ratowniczą wchodzącą w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - stanowiącą ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W tym okresie nastąpiły w naszej służbie kolosalne zmiany jakościowe, organizacyjne, szkoleniowe ale przede wszystkim sprzętowe. Zmienił się zasadniczo zakres naszego działania, określony jako ochrona życia, zdrowia i mienia podczas walki z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, w tym ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego a od 2001 r poszerzono obszar działania PSP o zadania z zakresu ochrony ludności. 
W ramach reformy administracyjnej kraju w 1999 roku zostaje utworzony powiat kazimierski. W tym też roku powołana została do życia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. 

Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej swym działaniem obejmowała:

  • Miasto i Gmina Kazimierza Wielka,
  • Miasto i Gmina Skalbmierz,
  • Gmina Czarnocin,
  • Gmina Bejsce,
  • Gmina Opatowiec.

Na terenie powiatu kazimierskiego działa 69 jednostek OSP w tym 26 typu „S” oraz 6 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  
Z dniem 8 marca 2017 na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zostaje powołany mł. kpt. mgr inż. poż. Marcin Oziębło,  który swą funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego. 

Wykaz dotychczasowych Komendantów:

1956 - 1957 ob. MARIAN KORDEL
1957 - 1958 mjr poż. MIECZYSŁAW TOMCZYM
1958 - 1960 por EUGENIUSZ GAJOS
1960 - 1965 por STANISŁAW RĄBALSKI
1965 - 1990 ppłk poż. JAN GAJEWICZ
1991 - 2004 st. bryg. inż. MARIAN STOCZKIEWICZ
2004 - 2011 bryg. mgr inż. MIROSŁAW CIEPIELA
2011 - 2017 st. kpt. mgr KAZIMIERZ ZABŁOTNY
2017 mł. kpt. mgr inż. poż. Marcin Oziębło

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 19

Odwiedzin od 05.02.2019 42170

Kubik-Rubik Joomla! Extensions